Hizmet Standartları

SORGUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

1

 

  1- Temel Vizesi,

1-7 Gün Arası

 

 

  2- Demir Vizesi

 

 

 

  3- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi

 

 

 

  4- İşgaliye Borcu Olmadığına Dair Yazı,

 

 

 

  5- SSK'dan ilişiksiz Belgesi,

 

 

 

  6- Telefon Ankastre Vizesi,

 

 

Yapı Kullanım izin Belgesi

  7- Harç ve Ücretler

 

 

 

  8- Mal Sahipleri Taahhütnamesi

 

 

 

  9- İskân Dilekçesi

 

 

 

10-Vergi Dairesi Müdürlüğü Harç Tahsil Makbuzu

 

 

 

11-Sağlık Ocağı Sıhhi Raporu

 

2

Çap

1- Aplikasyon Krokisi,

1 Gün

 

 

2- Tapu Fotokopisi,

 

 

 

3- Harç Makbuzu

 

3

Kuşat Ruhsat işleri

Bakanlar Kurulunun 14.7.2005-2005/9207 sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Gereği;

1 Gün

 

 

1- Kimlik Fotokopisi,

 

 

 

 2- ÇTV Kaydı,

 

 

 

 3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,

 

 

 

 4- 1 Adet Fotoğraf,

 

 

 

 5- Ustalık Belgesi,

 

 

 

 6- Kira Kontratı Fotokopisi,

 

 

 

 7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı

 

 

 

 8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,

 

 

 

 9- Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)

 

 

 

10-Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi

 

 

 

11-İtfaiye Raporu

 

 

 

12-Sağlık Grup Başkanlığından İşyeri İçin Sağlık Raporu

 

 

 

13-İşyeri Vaziyet Planı(Mimar, Mühendis Tarafından)

 

 

 

14-Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinde Kat Maliklerinden Çoğunluk   

 

 

 

      Onayı Alınması

 

4

Cenaze, Defin

5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2000/41, 2000/42 ve 2000/43 tarih/sayılı genelgeleri gereği;

1 Gün

 

 

1- Doktor Raporu,

 

 

 

2- Nüfus Kâğıdı Fotokopisi

 

 

 

3- Cenaze Sahibi Yakını Nüfus Kâğıdı Fotokopisi

 

 

 

3- Ölüm Belgesi.

 

5

Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun)

 

 

 

 

Yapılmamaktadır.

 

6

Nikâh işlemleri

4721 Sayılı Medeni Kanun ve 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Gereği;

1 Gün

 

 

1- Nüfus Cüzdanı,

 

 

 

2- Nüfus Kayıt Örneği,

 

 

 

3- Evlenme Beyannamesi,

 

 

 

4- Fotoğraf,

 

 

 

5- Sağlık Raporu,

 

 

 

6- İzin Belgesi.

 

7

Yaz spor okulları

Yoktur

 

8

İhale işlemleri

1-İlan (Yerel ve Kamu İhale Bülteni)

20-90 Gün Arası

 

 

2-İhale Dökümanı İstekliye Verilmesi

 

 

 

3-İsteklinin İhale Dökümanı İdareye Teslimi

 

 

 

4-İhale Sonuçlandırılması

 

9

Gelir tahsili işlemleri

Kira Sözleşmeleri, Beyanname alımları daha sonra bunlara göre belediye meclisince alınan tarife cetvellerine göre kişi ve kurumlar hakkında su, vergi, ve diğer alacaklarla ilgili tahakkuklar yapılarak bunların süresinde ödenmesini takip etmek, gününde ödenmeyen alacaklara ödeme emri çıkartılması, yine ödenmeyenlere belediye avukatı aracılığı ile ihbar çekmek, yinede dikkate almayanlar içinde yasal işlem yapmak. 

Mevcut Sözleşmelerdeki sürelere göre, vergiler dönemlerinde peşin alınır, alacaklarda işlem aşamasında tahsil edilmektedir.

10

Giderlerin ödenmesi

Harcama belgeleri yönetmeliğinde belirtilen belgeler 1)-Onay Belgesi,2)-Piyasa Araştırma Tutanağı,3)-Taşınır İşlem Fişi,4)-Teslim Alındığına dair Tutanak,      5)-Fatura,6)-Kimlik Bilgileri,7)-Yetkililerin imzalarının tamam olup olmadığına bakmak

Emanete alınmış sırasına göre ve belediyenin mali durumuna göre engeç 30-90 gün arası ödeme yapılmaktadır.

11

Ölçü ve ayar işleri

Ölçü ve ayar beyannamesi

1 Gün

12

2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

1-İşyerinin özelliklerine göre belgeler istenilir.

1 Gün.

 

 

2-Örnek Form 2 Tanzim edilir.

 

13

Canlı Müzik Yayını İzin Belgesi

Bakanlar Kurulunun 14.7.2005-2005/9207 sayılı İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Gereği;

1-7 Gün Arası

 

 

1-İşyeri Açma Ruhsatı

 

 

 

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

 

 

3-Esnaf Sicil Kaydı

 

 

 

4-Ustalık Belgesi

 

 

 

5-Mülkiyet Durumu

 

 

 

6-Kira Kontratı

 

 

 

7-Vergi Levhası

 

 

 

8-Adili Sicil Kaydı Beyanı

 

 

 

9-Encümen Kararı

 

 

 

10-İşyeri Mesafe Krokisi

 

 

 

11-İtfaiye Raporu

 

14

Gıda Sicil Belgesi

Verilmemektedir

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri : Yazı İşleri Müdürlüğü

 
 

İsim

:Oral KÜNBETLİ

 
 

Unvan

:Yazı İşleri Müdürü

 
 

Adres

:Sorgun Belediye Başkanlığı

 
 

Tel

:0354 415 1236

 
 

Faks

:0354 415 3425

 
 

İkinci Müracaat Yeri : Başkan Yardımcılığı

 
 

İsim

: Hikmet VURAL

 
 

Unvan

: Başkan Yardımcısı

 
 

Adres

:Sorgun Belediye Başkanlığı

 
 

Tel

:0354 415 1236

 
 

Faks

:0354 415 3425